Image

„Powszechny Spis Rolny 2020. Dane wynikowe w przekrojach powiatów – II tura”

21 grudnia 2021 r. godzina 9.00

 

Celem konferencji jest przedstawienie wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dotyczących liczby pracujących i nakładów pracy w gospodarstwach rolnych w ciągu roku gospodarczego.

Powszechny Spis Rolny przeprowadzony na terenie Polski od 1 września do 30 listopada 2020 r. to drugi spis rolny zrealizowany przez GUS po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W PSR 2020 zbierane były informacje nt. różnych aspektów polskiego rolnictwa, w tym również o nakładach pracy ludzkiej ponoszonych na wytworzenie produktów rolnych.

Szeroki zakres informacji uzyskanych w badaniu pozwoli na dokonanie aktualnej oceny sytuacji polskiego rolnictwa oraz analizę zmian jakie zaszły w tym sektorze. Z uwagi na istotne powiązania rolnictwa z innymi gałęziami gospodarki, dane ze spisu wykorzystane zostaną również do ogólnej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej naszego kraju.

Analiza danych umożliwi władzom lokalnym, regionalnym i centralnym podejmowanie trafnych decyzji strategicznych. Ponadto wyniki spisu stanową podstawę do kształtowania unijnej polityki rolnej, środowiskowej i klimatycznej oraz ustalania zasad finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

Dotychczas ukazały się następujące publikacje z wynikami z Powszechnego spisu Rolnego:

W październiku br. odbyła się konferencja, której celem było omówienie pierwszej tury danych wynikowych PSR 2020 udostępnionych do poziomu powiatów w Banku Danych Lokalnych (BDL). https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

BANK DANYCH LOKALNYCH jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie. Pierwsze dane pochodzą z 1995 roku.

W miarę dalszego opracowywania wyników spisu, zestaw ten będzie sukcesywnie rozszerzany o nowe dane i udostępniany odbiorcom. Oprócz publikacji, które dostępne będą w wersji papierowej i elektronicznej, odbiorcy będą mieli do dyspozycji systemy bazodanowe GUS, co umożliwi opracowanie szerokiego spektrum indywidualnych zestawień i analiz, zarówno w ujęciu tematycznym, jak i przestrzennym.

Sprawdź ramowy harmonogram udostępniania wyników z PSR 2020:

https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/powszechny-spis-rolny-2020/

Program:

9:00-9:10 Rozpoczęcie konferencji

9:10-9:30 Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR 2020) – II tura. Przedstawienie wstępnych danych dot. liczby pracujących i nakładów pracy w gospodarstwach rolnych w ciągu roku; informacja o udostępnieniu tych danych w Banku Danych Lokalnych (BDL).

– Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut

9.30-9.45 Omówienie metodologii badania pracujących i nakładów pracy w rolnictwie w PSR 2020.

– Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Agnieszka Zgierska

9.45-10.20 Panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi

10.20-10:30 Podsumowanie konferencji

Goście zaproszeni do udziału w panelu dyskusyjnym:

Monika Rzepecka – Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
dr Bożena Karwat-Woźniak - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
prof. dr hab.  Andrzej Rosner - Zakład Ekonomii Wsi w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa - Polska Akademia Nauk
Artur Łączyński -  Dyrektor  Departamentu Rolnictwa GUS

 

 

Transmisja konferencji dostępna będzie na kanale GUS na YouTube
Więcej informacji wkrótce.