Wykazy numerów telefonów, z których realizowane są wywiady telefoniczne z respondentami w ramach PSR 2020: Urząd Statystyczny w Białystoku Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Urząd Statystyczny w Gdańsku Urząd Statystyczny w Katowicach Urząd Statystyczny w Kielcach Urząd Statystyczny w Krakowie Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Łodzi Urząd Statystyczny w…
Rachmistrz spisowy legitymuje się oficjalnym identyfikatorem wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Identyfikator poza danymi personalnymi  zawiera także upoważnienie do zbierania danych oraz hologram, pieczęć i podpis osoby wydającej dokument. W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można potwierdzić: na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 w aplikacji dostępnej TUTAJ Powszechny Spis…
Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje…
W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych. Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania. Informacja o możliwości realizacji…
Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień. Powszechny Spis Rolny będzie…
 Wejdź na stronę aplikacji: Następnie zaznacz czy prowadzisz gospodarstwo indywidualne (osoba fizyczna) czy firmę lub organizację (osoba  prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej). Jeśli jesteś osobą fizyczną i prowadzisz gospodarstwo indywidualne będziesz mógł zalogować się na trzy sposoby: Poprzez wpisanie numeru PESEL i numeru gospodarstwa (numer gospodarstwa znajdziesz w…
Zapraszam na specjalny briefing prasowy z udziałem prezesa GUS dra Dominika Rozkruta. Tematem spotkania będzie PKB w drugim kwartale 2020 roku oraz inauguracja Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Briefing odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia br. o godz. 10:00 w sali 149 (I piętro) w siedzibie GUS  z zachowaniem odpowiednich środków…
List Prezesa GUS trafił już do rolników! W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej spis rolny do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W liście Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut osobiście zachęca wszystkich objętych obowiązkiem spisowym rolników do wzięcia udziału w tym najważniejszym badaniu gospodarstw rolnych…
27 sierpnia 2020 r. Prezydent podpisała nowelizację ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie.W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 statystyka publiczna musi działać w oparciu o podstawy prawne,…
13.07.2020 14:27

Platforma e-learningowa

Powszechny Spis Rolny rozpoczyna się 1 września 2020 i będzie trwał do 30 listopada br. 8 lipca został zakończony nabór na rachmistrzów spisowych, a egzaminy dla kandydatów będą odbywały się w terminie od 3 sierpnia do 13 września 2020. W związku z pandemią COVID-19 pod adresem e-learning.spis.gov.pl została uruchomiona platforma…
Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w urzędach gmin trwa nabór na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego 2020Urzędy gmin w całej Polsce rozpoczęły 15 czerwca br. nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada.Jeśli Państwo chcieliby pracować jako rachmistrze spisowi,…
30 czerwca 2020 r. przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Łodzi wręczyli nagrody, w tym gadżety związane z PSR 2020, dzieciom z województwa łódzkiego wyróżnionym w X Ogólnopolskim Plastycznym Konkursie KRUS dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” więcej więcej
Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych,…